Atapermit, sizlere yasalar çerçevesinde çalışma izni almanızı sağlıyor.

Yabancı uyrukluların Türk anayasasının 4817 sayılı kanunu ile birlikte çalışma izinleri vardır. Bu kanun kapsamında yabancılar için Süreli çalışma izni düzenlenmiştir. Türkiye’de yabancıların çalışması izne tabidir. Ev hizmetlerinde çalışarak çocuk bakacak olan yabancılar, yaşlı bakacak yabancılar, hasta bakacak yabancılar ve şirketlerde çalışacak yabancılar olarak da sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu çalışma izinleri için farklı evraklar ve farklı başvuru şekilleri olmaktadır.

Çalışma izni başvuruları yalnızca işveren tarafından veya işverenin yetkilendirmiş olduğu bir danışmanlık firması yapılmaktadır.
Bizimle Telefon, SMS, Whatsapp, Mail ve İletişim Formu üzerinden hemen iletişim kurabilirsiniz.

img_divider

EV HİZMETİ ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR ? (ÇOCUK BAKIMI - HASTA VEYA YAŞLI BAKIMI)

Evinizde, gündelikçi, yardımcı vb. olarak yabancı personel maalesef çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz. Bu kişilere çalışma izni yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

> Evde bakımı yapılmak üzere, 15 yaşından küçük çocuk veya 65 yaşından büyük yaşlı olmalıdır.

> Ağır yatalak hastalar için Erkek personellere de çalışma izni alınabilir.

> Evde sadece bir yabancı çalıştırabilirsiniz.

Evinizde çalışacak olan yabancı uyruklu kişiye çalışma izni çıkartabilmeniz için Türkiye'de ikamet izni bulunması gerekmektedir. Bu noktada Atapermit, ikamet izni ve çalışma izni konusunda sizlere yardımcı oluyor.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Peki çalışma izni çıkarabilmeniz için hangi belgelere gerek var ?

İŞVERENE AİT BELGELER

> E- imza ( Atapermit E - imza bayisidir.)

> İşverenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

> Eğer hasta bakımı yapılacak ise, doktor veya sağlık raporu

> Yaşlı bakımında, anne veya babanın kimlik fotokopisi ve ikametgah adresi

YABANCIYA AİT BELGELER

> 2 adet biyometrik fotoğraf

> Yabancının pasaport fotokopisi

> Yabancının ikamet izin kartının fotokopisi

* Çalışma Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde ek belge ve bilgi talep edebilir.

Çalışma izni harç ve tutarlarını görmek için sayfanın en alt kısmına bakabilirsiniz.

 

ŞİRKET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR ?

Türkiye’de bir şirket ya da şahıs firması kurmuş yabancı uyruklu bir şahsın çalışma izni alması şarttır.

Yabancı uyruklu şahsın Türkiye’de oturma izni yoksa veya şahıs ülkesinde bulunuyorsa, çalışmak istediği şirketin, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi evrakları ile beraber, tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve dilekçe ile vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğu’na vermeleri gerekmektedir.  Çalışma izni almak amacıyla verilen dosyanın akabinde yabancı şahsa ilgili Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasının tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmaktadır.

Çalışma İzni Kriterleri;

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az 5 T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Şirket ortağının yabancı olması ve çalışma izni talep etmesi durumunda 5 kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır ve şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

img_divider

Süreli Çalışma İzni:

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

img_divider

Süresiz çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir.

Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır.

Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

img_divider

Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

img_divider

Turkuaz Kart

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir. Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.

Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde 15 inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır.

Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

img_divider

Yabancıların Çalışma İzinlerinde KEP Dönemi

Bu nedenle; Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu.

Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunludur.

Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır.

Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecektir. Konuya ilişkin mevzuat açıklaması aşağıda yapılmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

KEP Hesabı Zorunluluğu 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,

-Buna göre; Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

img_divider

Çalışma izni ve İkamet izni harç tutarları

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARISÜRE2021 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi1 yıla kadar (1 yıl dahil)1017,80 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı2 yıla kadar (2 yıl dahil)2034 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı3 yıla kadar (3 yıl dahil)3051 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi10.181,70 TL
 DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ125 TL

-Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
-Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

  1. T.C. Ziraat Bankası
  2. T. Vakıflar Bankası
  3. T. Halk Bankası

 

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin  yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

 

Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kağıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

Call Now ButtonBİZİ ARAYIN